Translate

2013. április 16., kedd


Kérdések és feladatok
IV. kör (utolsó kör)

Az utolsó feladat kör kérdései a magyar történelemből lesznek feladva.

1, Kérdés:
A, Népünk a IX. sz. közepe táján politikailag függetlenné vált, és egyidejüleg szállásterületét is kiterjesztette. Ezt a hazát nevezték Etelköznek. Melyik évben vezette az etelközi magyarság az első hadjáratát a Kárpát-medencébe?

a, ..................................................................

Ettől az évtől kezdve őseink egyre többször jártak nyugaton. Etelköz a 890-es években több sikeres hadjárat kiindulópontja volt. Milyen népek ellen indultak a hadjáratok?

b, ..................................................................

c, ..................................................................

d, ..................................................................

B, a, Kiket nevezett a honfoglaló magyarság úrnak? ..................................................................

     b,  Miből származik a bőség szavunk, minek a jelölésére szolgált az eredeti kifejezés?

        ..................................................................

     c, Hogyan nevezték a fejedelem és más vezető családok mellett élő szolgahadat?

        ..................................................................

C, Népünk tudásának gyarapodásában fontos szerepet játszott a fejlettebb szomszédok ismereteinek átvétele.
Milyen népek szomszédsága eredményezte többek között a vashasználat elterjedését vagy pl. a vagyoni külömbségek elmélyülését?

a, ..................................................................

b, ..................................................................

c, Kiktől, melyik néptől vették át a harci erőt növelő szabját?

.....................................................................

d, A vándorlások nemcsak a tudást, az életmódot, de a nép összetételét is alakították. Néptöredékek szakadtak le vagy csatlakoztak  az egyik területről a másikra vándorlás során. A Kazár Kaganátustól elszakadó magyarokhoz milyen népcsoport csatlakozott?

.....................................................................

2. kérdés:      
A, Népünk a IX. sz. közepe táján politikailag függetlenné vált, és egyidejüleg szállásterületét is kiterjesztette. Ezt a hazát nevezték Etelköznek. Melyik évben vezette az etelközi magyarság az első hadjáratát a Kárpát-medencébe?

a, ..................................................................

Ettől az évtől kezdve őseink egyre többször jártak nyugaton. Etelköz a 890-es években több sikeres hadjárat kiindulópontja volt. Milyen népek ellen indultak a hadjáratok?

b, ..................................................................

c, ..................................................................

d, ..................................................................

B, a, Kiket nevezett a honfoglaló magyarság úrnak? ..................................................................

     b,  Miből származik a bőség szavunk, minek a jelölésére szolgált az eredeti kifejezés?

        ..................................................................

     c, Hogyan nevezték a fejedelem és más vezető családok mellett élő szolgahadat?

        ..................................................................

C, Népünk tudásának gyarapodásában fontos szerepet játszott a fejlettebb szomszédok ismereteinek átvétele.
Milyen népek szomszédsága eredményezte többek között a vashasználat elterjedését vagy pl. a vagyoni külömbségek elmélyülését?

a, .....................................................................

b, .....................................................................

c, Kiktől, melyik néptől vették át a harci erőt növelő szabját?

.....................................................................

d, A vándorlások nemcsak a tudást, az életmódot, de a nép összetételét is alakították. Néptöredékek szakadtak le vagy csatlakoztak  az egyik területről a másikra vándorlás során. A Kazár Kaganátustól elszakadó magyarokhoz milyen népcsoport csatlakozott?

.....................................................................


3. kérdés:
A feudális viszonyok kialakulása és megszilárdulása egybeesett az egyházi műveltség      térhódításával. Az egyház a szellemi kultúra területén is kiváltságos szerepet töltött be.


  1.Minek köszönhette az uralkodó kulturális pozícióját? ............................................................

   2.A korai feudalizmusban hol voltak az irodalmi élet központjai?

a, ............................................................
b, ............................................................
c, ............................................................

Említsetek meg legalább két egyházi-vallásos műfajt a korszak irodalmából!

d, ............................................................
e, ............................................................

4. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
1.


2.


3.4.

5.
6.7.8.


1, Nomád nép, amely IV. Béla idején telepedett meg Magyarországon.
2, Géza alapított itt bencés apátságot.
3, Négy Árpád-házi királyunk neve. Az egyik melléknevet viselt.
4, Az első magyar érsekség székhelye.
5, „A király szolgja”. Belőlük alakult ki a nemesség.
6, A mongolok Magyarországon pusztító támadása.
7, Szent István rokona, aki Géza halála után igényt tartott a fejedelmi címre.
8, Oklevelek kiadását végző királyi hivatal.


Kik voltak a függőleges, befestett kockákból kiolvasható épület lakói? Mit tudunk róluk?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 5. Igaz-e, hogy

1, Mátyás nevelője Janus Pannonius volt?
2, Bakócz Tamás bíboros érsek uralkodóházból született herceg volt?
3, Bakócz Tamás Mátyás király titkára volt?
4,  II. Ulászló, hogy pénzhez jusson, nem egyszer főispánságot bocsátott áruba? 
5, Zsigmond minden figyelmét a török veszély elhárítására fordította?
6, a kápolnai unió a török ellen irányult?
7, a hosszú hadjárat költségeihez Hunyadi a saját vagyonából hatalmas összeggel járult
   hozzá?
8, a hosszú hadjáratban előrenyomuló magyar seregek a bizalmatlan balkáni népek
   ellenállásával is meg kellett küzdenie? 
9, az 1430-as években előfordult, hogy haldoklótól megtagadták az utolsó kenetet, mert
   tizedtartozása volt?
10, Hunyadi János öccsével együtt védte az al-dunai végeket?
11, Tomori Pál a parasztokat leverő Szapolyai seregében alvezér volt?
12, Temesvár volt királyi székhely?
13, a mohácsi csatában a magyar sereg erejéből egyetlen rohamra tellett?
14, Szulejmán szultán tisztában volt a mohácsi vereség jelentőségével, és ezért rögtön Buda
   ellen indult?
15, a török 1526 októberében teljesen kiürítette az országot?


Indokold meg válaszaidat, ha nemmel válaszoltál!

6. A magyar lakosság a hódoltságban addig ismeretlen adófajtákkal talalkozott.
A, Kik fizették a haradzsot?
B, Milyen adófajta volt a haradzs?
C, Mekkora volt a haradzs évi összege a XVI. században?
D, Kinek fizették a kapuadót a hódoltságban?
E, Mennyit tett ki a kapuadó évi összege?
F, Mit tett ki a kapuadó évi összege?
G, Milyen különleges teher nehezedett a hódoltság peremén lakókra? 

7. Magyarázd meg a fogalmakat!

A, tőzsér –
B, mufti –
C, akcse –
D, türbe –
E, dzsámi –
F, agrárkonjunktúra –
G, allódium -
H, pátens –
I, vitézlő rend –

8, Kiről szólnak az alábbi sorok?

A, „Igyefogyottaknak, nagy kárvallottaknak Élő gyámolítója,
Az szegény közösségnek, rabotás népeknek Kegyes vidámítója.”

B, Válasszátok ki, hogy melyik erdélyi fejedelemre illenek, melyik fejedelem munkásságát, politikáját fedik az alábbi kijelentések! A megállapítások némelyike több fejedelemre is illik!

A, Báthory Zsigmond
B, Bocskai István
C, Bethlen Gábor
D, I. Rákóczi György
E, Apafi Mihály

A, Egy ideig támogatta a bujdosókat.  -…………………

B, Megkötötte a linzi békét. - …………………

C, Fejedelmi tisztéről négy alkalommal mondott le. - ………………..

D, Elhárította a királyi koronát. - ………………….

E, Megpróbálta visszaszerezni a törököktől a Corvina maradványait. - ………………..

F, Seregei Brno mellett egyesültek a svéd haderővel. - …………………..

G, Kemény Jánost követte a fejedelmi székben. - ………………………

H, Nagy zenekedvelő volt, zenekarának Bécsből hozatott karmestert. - ………………..

I, Kormányzója Basta generális volt. - ………………….

9. Kérdés:
II. Rákóczi Ferenc életútjának állomásait olvashatjátok. Helyezzétek történelmi sorrendbe az adatokat, és egy-két szóval jelezzétek, mi történt ott a fejedelemmel!

A, Munkács
B, Bécs
C, Prága
D, Borsi
E, Magyarországi birtokai
F, Brezán
G, Bécsújhely
10. Helyezd el helyesen a két oszlopba a következő neveket! Minden egyes helyes válasz 1 pontot jelent.


A 18. században a régi történelmi családok
A 18. században szerzett új grófi címek
1.
1.
2.
2
3.
3.
4.
4.
5.                  --------------------------
5.                           


Battyhányak, Festeticsek, Szapáryak, Erdődyek, Andrássyak, Eszterháziak, Almássyak, Dessewffyek, és Pálffyak.

11. Mi történt ezekben az időpontokban?

A, 1848. március 3.
B, 1848. április 11.
C, 1848 június vége
D, 1848. szeptember 11.
E, 1848. október 4.
F, 1848. december 2.
G, 1849, március 4.
H, 1849. április 14.
I, 1849. július 31.
J, 1849. augusztus 13.


12. Állítsd időrendi sorrendbe a felsorolt eseményeket!

a, a világosi fegyverletétel
b, a Hitel megjelenése
c, az első magyar vasútvonal átadása
d, a magyar a hivatalos nyelv
e, pákozdi csata
f, a magyar Függetlenségi Nyilatkozat kiadása


1,        2,       3,       4,       5,       6, 


Kedves tanulók a megoldásokat A4-s papapíron kérem leadni ellátott névvel és osztállyal, ahogy eddig is tettétek! Az első kérdéskör megoldásainak határideje: 2013. május 20.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése