Translate

2013. június 3., hétfő

A történelmi feladatok negyedik körének megoldói a következők:
1. Šárai Krisztina (94,5 pont, 96%)
2.  Csery István (85,5 pont, 87%)
3. Zemes András (82 pont, 84%)

Minden sikeres megoldónak gratulálok!

2013. április 30., kedd

Online töriverseny!

“Felhívás

A győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, valamint a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet a „BiblioNet: Könyvtárak közötti együttműködés” című, HUSK/1101/1.7.1./0137 azonosító számú projekt keretében Dunán innen – Dunán túl címmel határon átnyúló online vetélkedőt szervez.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi a BiblioNet?
A munkatársaim folyamatosan kapták a konferenciákra, szakmai napokra való meghívókat . Ezek helyszíne a győri Megyei Könyvtár, ill. a somorjai Forum Kisebbségkutató Intézet voltak. Most csupán a lényeget:
A BiblioNet: Könyvtárak közötti együttműködés projekt. ( A nyitókonferenciára 2012 –ben került sor.)
Az itt ismertetett felhívás ennek a “Partnerséget építünk” projektnek a része.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Örömmel venném, ha a metodika@abkniznica.sk elérhetőségemre elküldenék:
- az on line vetélkedőbe való bekapcsolódottak számát : ..............................................

- a versenybe bekapcsolódó, könyvtár, iskola pontos megnevezését ( amennyiben lesz vállalkozó intézményvezető, pedagógus, könyvtáros...) aki felvállalja a diákokkal való
foglalkozást ( főként a versenybe való bejelentkezésüket értem ez alatt, mert ki azonnal nem indul , később már nem tud csatlakozni ) :


“ A vetélkedő regisztrációhoz kötött. A két fős csapatok regisztrálásának határideje: 2013. május 2 – május 8. Aki később szeretne regisztrálni, már nem vehet részt a versenyben, mert a versenyzőknek mind az 5 forduló feladatsorát ki kell tölteni.”

2013. április 16., kedd

A történelmi feladatok harmadik körének megoldói a következők:
1. Šárai Krisztina (55 pont, 89%)
2.  Zemes András (50,5pont, 81%)
3. Rátz Artúr (47 pont, 76%)
4. Csery István (42pont, 68%)

Kérdések és feladatok
IV. kör (utolsó kör)

Az utolsó feladat kör kérdései a magyar történelemből lesznek feladva.

1, Kérdés:
A, Népünk a IX. sz. közepe táján politikailag függetlenné vált, és egyidejüleg szállásterületét is kiterjesztette. Ezt a hazát nevezték Etelköznek. Melyik évben vezette az etelközi magyarság az első hadjáratát a Kárpát-medencébe?

a, ..................................................................

Ettől az évtől kezdve őseink egyre többször jártak nyugaton. Etelköz a 890-es években több sikeres hadjárat kiindulópontja volt. Milyen népek ellen indultak a hadjáratok?

b, ..................................................................

c, ..................................................................

d, ..................................................................

B, a, Kiket nevezett a honfoglaló magyarság úrnak? ..................................................................

     b,  Miből származik a bőség szavunk, minek a jelölésére szolgált az eredeti kifejezés?

        ..................................................................

     c, Hogyan nevezték a fejedelem és más vezető családok mellett élő szolgahadat?

        ..................................................................

C, Népünk tudásának gyarapodásában fontos szerepet játszott a fejlettebb szomszédok ismereteinek átvétele.
Milyen népek szomszédsága eredményezte többek között a vashasználat elterjedését vagy pl. a vagyoni külömbségek elmélyülését?

a, ..................................................................

b, ..................................................................

c, Kiktől, melyik néptől vették át a harci erőt növelő szabját?

.....................................................................

d, A vándorlások nemcsak a tudást, az életmódot, de a nép összetételét is alakították. Néptöredékek szakadtak le vagy csatlakoztak  az egyik területről a másikra vándorlás során. A Kazár Kaganátustól elszakadó magyarokhoz milyen népcsoport csatlakozott?

.....................................................................

2. kérdés:      
A, Népünk a IX. sz. közepe táján politikailag függetlenné vált, és egyidejüleg szállásterületét is kiterjesztette. Ezt a hazát nevezték Etelköznek. Melyik évben vezette az etelközi magyarság az első hadjáratát a Kárpát-medencébe?

a, ..................................................................

Ettől az évtől kezdve őseink egyre többször jártak nyugaton. Etelköz a 890-es években több sikeres hadjárat kiindulópontja volt. Milyen népek ellen indultak a hadjáratok?

b, ..................................................................

c, ..................................................................

d, ..................................................................

B, a, Kiket nevezett a honfoglaló magyarság úrnak? ..................................................................

     b,  Miből származik a bőség szavunk, minek a jelölésére szolgált az eredeti kifejezés?

        ..................................................................

     c, Hogyan nevezték a fejedelem és más vezető családok mellett élő szolgahadat?

        ..................................................................

C, Népünk tudásának gyarapodásában fontos szerepet játszott a fejlettebb szomszédok ismereteinek átvétele.
Milyen népek szomszédsága eredményezte többek között a vashasználat elterjedését vagy pl. a vagyoni külömbségek elmélyülését?

a, .....................................................................

b, .....................................................................

c, Kiktől, melyik néptől vették át a harci erőt növelő szabját?

.....................................................................

d, A vándorlások nemcsak a tudást, az életmódot, de a nép összetételét is alakították. Néptöredékek szakadtak le vagy csatlakoztak  az egyik területről a másikra vándorlás során. A Kazár Kaganátustól elszakadó magyarokhoz milyen népcsoport csatlakozott?

.....................................................................


3. kérdés:
A feudális viszonyok kialakulása és megszilárdulása egybeesett az egyházi műveltség      térhódításával. Az egyház a szellemi kultúra területén is kiváltságos szerepet töltött be.


  1.Minek köszönhette az uralkodó kulturális pozícióját? ............................................................

   2.A korai feudalizmusban hol voltak az irodalmi élet központjai?

a, ............................................................
b, ............................................................
c, ............................................................

Említsetek meg legalább két egyházi-vallásos műfajt a korszak irodalmából!

d, ............................................................
e, ............................................................

4. Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
1.


2.


3.4.

5.
6.7.8.


1, Nomád nép, amely IV. Béla idején telepedett meg Magyarországon.
2, Géza alapított itt bencés apátságot.
3, Négy Árpád-házi királyunk neve. Az egyik melléknevet viselt.
4, Az első magyar érsekség székhelye.
5, „A király szolgja”. Belőlük alakult ki a nemesség.
6, A mongolok Magyarországon pusztító támadása.
7, Szent István rokona, aki Géza halála után igényt tartott a fejedelmi címre.
8, Oklevelek kiadását végző királyi hivatal.


Kik voltak a függőleges, befestett kockákból kiolvasható épület lakói? Mit tudunk róluk?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 5. Igaz-e, hogy

1, Mátyás nevelője Janus Pannonius volt?
2, Bakócz Tamás bíboros érsek uralkodóházból született herceg volt?
3, Bakócz Tamás Mátyás király titkára volt?
4,  II. Ulászló, hogy pénzhez jusson, nem egyszer főispánságot bocsátott áruba? 
5, Zsigmond minden figyelmét a török veszély elhárítására fordította?
6, a kápolnai unió a török ellen irányult?
7, a hosszú hadjárat költségeihez Hunyadi a saját vagyonából hatalmas összeggel járult
   hozzá?
8, a hosszú hadjáratban előrenyomuló magyar seregek a bizalmatlan balkáni népek
   ellenállásával is meg kellett küzdenie? 
9, az 1430-as években előfordult, hogy haldoklótól megtagadták az utolsó kenetet, mert
   tizedtartozása volt?
10, Hunyadi János öccsével együtt védte az al-dunai végeket?
11, Tomori Pál a parasztokat leverő Szapolyai seregében alvezér volt?
12, Temesvár volt királyi székhely?
13, a mohácsi csatában a magyar sereg erejéből egyetlen rohamra tellett?
14, Szulejmán szultán tisztában volt a mohácsi vereség jelentőségével, és ezért rögtön Buda
   ellen indult?
15, a török 1526 októberében teljesen kiürítette az országot?


Indokold meg válaszaidat, ha nemmel válaszoltál!

6. A magyar lakosság a hódoltságban addig ismeretlen adófajtákkal talalkozott.
A, Kik fizették a haradzsot?
B, Milyen adófajta volt a haradzs?
C, Mekkora volt a haradzs évi összege a XVI. században?
D, Kinek fizették a kapuadót a hódoltságban?
E, Mennyit tett ki a kapuadó évi összege?
F, Mit tett ki a kapuadó évi összege?
G, Milyen különleges teher nehezedett a hódoltság peremén lakókra? 

7. Magyarázd meg a fogalmakat!

A, tőzsér –
B, mufti –
C, akcse –
D, türbe –
E, dzsámi –
F, agrárkonjunktúra –
G, allódium -
H, pátens –
I, vitézlő rend –

8, Kiről szólnak az alábbi sorok?

A, „Igyefogyottaknak, nagy kárvallottaknak Élő gyámolítója,
Az szegény közösségnek, rabotás népeknek Kegyes vidámítója.”

B, Válasszátok ki, hogy melyik erdélyi fejedelemre illenek, melyik fejedelem munkásságát, politikáját fedik az alábbi kijelentések! A megállapítások némelyike több fejedelemre is illik!

A, Báthory Zsigmond
B, Bocskai István
C, Bethlen Gábor
D, I. Rákóczi György
E, Apafi Mihály

A, Egy ideig támogatta a bujdosókat.  -…………………

B, Megkötötte a linzi békét. - …………………

C, Fejedelmi tisztéről négy alkalommal mondott le. - ………………..

D, Elhárította a királyi koronát. - ………………….

E, Megpróbálta visszaszerezni a törököktől a Corvina maradványait. - ………………..

F, Seregei Brno mellett egyesültek a svéd haderővel. - …………………..

G, Kemény Jánost követte a fejedelmi székben. - ………………………

H, Nagy zenekedvelő volt, zenekarának Bécsből hozatott karmestert. - ………………..

I, Kormányzója Basta generális volt. - ………………….

9. Kérdés:
II. Rákóczi Ferenc életútjának állomásait olvashatjátok. Helyezzétek történelmi sorrendbe az adatokat, és egy-két szóval jelezzétek, mi történt ott a fejedelemmel!

A, Munkács
B, Bécs
C, Prága
D, Borsi
E, Magyarországi birtokai
F, Brezán
G, Bécsújhely
10. Helyezd el helyesen a két oszlopba a következő neveket! Minden egyes helyes válasz 1 pontot jelent.


A 18. században a régi történelmi családok
A 18. században szerzett új grófi címek
1.
1.
2.
2
3.
3.
4.
4.
5.                  --------------------------
5.                           


Battyhányak, Festeticsek, Szapáryak, Erdődyek, Andrássyak, Eszterháziak, Almássyak, Dessewffyek, és Pálffyak.

11. Mi történt ezekben az időpontokban?

A, 1848. március 3.
B, 1848. április 11.
C, 1848 június vége
D, 1848. szeptember 11.
E, 1848. október 4.
F, 1848. december 2.
G, 1849, március 4.
H, 1849. április 14.
I, 1849. július 31.
J, 1849. augusztus 13.


12. Állítsd időrendi sorrendbe a felsorolt eseményeket!

a, a világosi fegyverletétel
b, a Hitel megjelenése
c, az első magyar vasútvonal átadása
d, a magyar a hivatalos nyelv
e, pákozdi csata
f, a magyar Függetlenségi Nyilatkozat kiadása


1,        2,       3,       4,       5,       6, 


Kedves tanulók a megoldásokat A4-s papapíron kérem leadni ellátott névvel és osztállyal, ahogy eddig is tettétek! Az első kérdéskör megoldásainak határideje: 2013. május 20.2013. március 6., szerda


A Duna mentén játszódó Verne regényből készült magyar film. Ajánlom megtekinteni.

A kuruc korról és Érsekújvárról szól a film. A minőség nem a legjobb, de megéri megnézni.

2013. február 11., hétfő


A történelmi feladatok második körének megoldói a következők:
1. Šárai Krisztina (67 pont, 96%)
2.-3. Rátz Artúr (57 pont, 81%)
        Kis Kata Zsófia (57 pont, 81%)  
4. Salgó Noémi (54 pont, 77%)
5. Zemes András (53,5pont, 76%)

2013. február 2., szombat


Kérdések és feladatok
III. kör 

1, A pun háborúk és a nagy hódítások megváltoztatták a gazdasági életet. A mezőgazdasági kisüzemek jelentős része tönkrement, a nagybirtok viszont megerősödött. Erről ír Appianos Római történelem c. művében.  
„A gazdagok szerezték meg ugyanis a nagy részét annak a föl nem osztott földnek, és az idők folyamán egész biztosra vették, hogy azt senki sem fogja tőlük elvenni. Ha a közelünkben egy szegény embernek volt kis birtoka, azt részben pénzen, résztben erőszakkal megszerezték, és így szétdarabolt kicsiny földek helyett nagybirtokon gazdálkodtak.”

Soroljátok fel azokat a tényezőket, amelyek a Kr.e. II. században a szabad parasztság tönkremenetelét eredményeték!
a, .........................................................................
b, .........................................................................
c, .........................................................................
d, .........................................................................
e, A fenti helyzet az állam melyik intézményének válságát eredméynezte?
f, Ki volt az az előkelő római politikus, aki magát néptribunusnak választatva elsőnek kísérelte megoldani a fenti problémákat?

2, A Gracchus testvérek politikáját folytató csoport magát néppártnak nevezte. Ehhez a csoporthoz tartozott Marius, akiről a történetíró így ír: „... természeténél fogva férfias típus, a harc jelentette számára az életet. Egész neveltetése inkább katonai, mint polgárias életre készítette elő. A hatalom birtokában egyébként nem tudta szenvedélyeit féken tartani. A görög irodalmat nem tanulmányozta, és fontosabb alkalmakkor sohasem beszélt görögül. Nevetségesnek tartotta, hogy olyan irodalmat tanulmányozzon, amelynek tanítómesterei más népek szolgái.”

a, Kitől származik a fenti idezet?
b, Marius először az afrikai háború sikeres befejezésével tűnt fel. Ki, milyen király volt ebben a háborúban Róma ellenfele?
c, Mariust jórászt katonai sikerei következtében hétszer választották consullá. Hány évig volt folymatosan consul?
d, A Róma történetében eddig példátlanul hosszú hivatalviselést egy elhúzódó háború indokolja. Kik ellen kellett rómának háborút viselnie ekkor, amely ezt a többszöri consulságot magyarázza?
e, Magyarázd meg, hogy mit jelent a consuli tisztség a római köztársaságban?

3, Az első triumvirátus, amely egy titkos szövetség volt rövidesen bomlásnak indult. „Ha Pompeius lemond a teljhatalomról, én is hasonlóképpen fogok cselekedni, ellenkező esetben tudni fogom, hogy mivel tartozom magamnak és hazámnak.”

a, A szenátus milyen követelésére válaszolta Caesar a fenti mondatot?
b, Caesar miért csak Pompeiust említi, Crasus miért nem jelentett veszélyt?
c, Mikor Pompeius kibékült a szenátossal és consul lett, ki volt a consultársa?
d, Mikor, melyik évben indult meg Caesar hadseregével Róma ellen?

4, Itália városállamai közül a másik legjelentősebb Firenze volt. A város gazdagságának egyik forrása fejlett textilipara volt.
a, Hogyan nevezzük azt az üzemszervezeti formát, ahogyan a firenzei kereskedők és pénzemberek az iparba behatoltak?
b, A posztómunkásokat gúnyosan „ciompi”-nak nevézték. Mit jelent ez a szó?
c, Melyik évben robbant ki a ciompi felkelés?
d, Kik fokozták a ciompik elégedetlenségét, a kövér nép ellen hangolva őket?
e, Kiket neveztek kövér népnek?
f, A felkelők rövid időre magukhoz ragadták a város vezetését. A város melyik társadalmi rétegének segítsége kellett ehhez?

5, Károly Róbert érdekeltté tette a földesurakat a bányák feltárásában.
a, Hogyan?
b, Mi volt az urbura?
c, Az urbura az erany hányadát jelentette?
d, Hányadát az ezüstnek?
e, Mit jelentett a király pénzverési monopóliuma?
f, A pénzverési monopóliumból mekkora haszna származott az uralkodónak?

6, Kakukktojás! Egy-egy tényező nem illik a sorba. Találjátok ki és indokoljátok meg!
a, Wesselényi Ferenc, Zrínyi Miklós, Zrínyi Péter, Nádasdy Ferenc, Frangepán Ferenc
b, Bottyán János, Béri Balogh Ádám, Bezerédi Imre, Thököly Imre, Bercsényi Miklós
c, Lotharingiai Károly, Miksa Emmánuel, Bádeni Lajos, Savoyai Jenő, Musta Caraffa
d, Franciaország, Svédország, Velence, Pororszország, Oroszország
e, 1521, 1529, 1541, 1566, 1568

7, A francia polgári forradalom melyik időszakát jellemezték az alábbi események? Válaszátok ki a helyes megoldásokat és párosítsátok őket össze!
A, a girondisták uralma
B, a jakobinusok uralma
C, Napóleon uralma

1, a király a Temple foglya lesz
2, a vendée-i parasztfelkelés
3, XVI. Lajos kivégzése
4, a köztársaság kikiáltása
5, békekötés Lunéville-ben
6, merkantilista gazdaságpolitika
7, az árak és a bérek maximalizálása
8, a gyanúsak kivégzése
9, kontinentális zárlat
10, a községi földek ingyen kiosztása

8, A francia forradalom története során szerephez jutottak egyes épületek vagy városrészek!
A, Mi volt a Bastille és mi történt vele?
B, Mi volt a labdaház és mi történt ott?
C, Mi történt a Mars-mezőn?
D, Mi volt a Tuileriák szerepe?

9, Válasszátok ki az alábbi nevek közül a jakobinusokat!
A, Fleurus
B, Danton
C, Marat
D, La Fayette
E, Talleyrand
F, Brissot
G, Robespierre
H, Miraboe
I, Kaunitz
J, Desmoulins
K, Kosciusko
L, Saint-Just

10, Jellemezd a következő szervezeteket 10-12 mondatban!
A, NATO
B, ENSZ
C, NAFTA
D, Varsói Szerződés
E, Kominform

11, Mely politikai irányzatnak (pártnak) voltak országukban meghatározó személyiségei az alábbi politikusok?
A, Alcide de Gasperi
B, Winston Churchill
C, Willy Brand
D, Konrad Adenauer
E, Francois Mitterand

12, Az alábbi elnevezések a II. világháború utáni regionális konfliktusokra utalnak.  Határozzátok meg, hogy hol, mikor és kiknek a részvételével zajlottak!
A, Dien Bien Phu
B, a szuezi válság
C, a Disznó-öböl akció
D, a hatnapos háborúKedves tanulók a megoldásokat A4-s papapíron kérem leadni ellátott névvel és osztállyal!A harmadik  kérdéskör megoldásainak határideje: 2013. április 8.